• Statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decisions.

    Samoprihlásenie sa do kurzu
  • Cieľom predmetu Podnikovo-hospodárska štatistika je sprostredkovať zovšeobecňujúce kvantitatívne charakteristiky hospodárskych a aj sociálnych procesov, ktoré s nimi úzko súvisia. Tieto procesy analyzuje (graficky a numericky) za určité obdobie (resp. k určitému okamihu) a na určitom území (vačšinou vymedzené skúmanými štatistickými jednotkami).
  • Ak požiadate o vytvorenie nového kurzu, bude Vám vygenerovaný zo šablóny - to znamená, že v ňom nájdete prednastavenú štruktúru celého kurzu aj s doporučeniami, čo a kde má kurz obsahovať.
    Samoprihlásenie sa do kurzu
  • Kurz je zameraný na štatistické metódy a aplikácie štatistických techník využívajúc moduly SASu ako i priame programovanie v ňom. Zvládnutie SASu v rozsahu predmetu poskytuje študentom komparatívnu výhodu pri umiestnení na trhu práce, predovšetkým vo veľkých a medzinárodných firmách, bankách, poisťovniach. V predmete bude tiež vuyžívaný na analýzu marketingového prieskumu.

    Samoprihlásenie sa do kurzu
  • „Econometrics may be defined as the social science in which the tools of economic theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena.“ (Arthur S. Goldberger)