• Štruktúra a vlastnosti materiálov. Základy deformačného a lomového správania sa nateriálov. Kovové sústavy a ich fázové premeny. Základné technológie tepelného spracovania kovov a zliatin. Zliatiny železa s uhlíkom (ocele a liatiny) a ich označovanie podľa STN a EU noriem. Neželezné kovové materiály, polyméry, keramika, kompozity, spekané materiály. Základy hodnotenia štruktúry a vlastností kovov a zliatin. Základy merania, meradlá. Lícovanie, základné pojmy. Hodnotenie povrchu, drsnosť povrchu. Technológie trieskového a beztrieskového spracovania materiálov - princípy, druhy, náradie, použitie. Odlievanie - princípy, druhy, použitie. Tvárnenie - princípy, druhy, použitie. Zváranie - princípy, druhy, použitie. Povrchové úpravy kovov - princípy, druhy, použitie.

  Hosťovský prístup
 • Východiská pre voľbu konštrukčného materiálu. Deformačné správanie sa kovov a ich zliatin. Poškodenie materiálov lomom. Korózia a korózii vzdorné a žiaruvzdorné ocele a zliatiny. Žiarupevnosť, žiarupevné ocele a zliatiny. Materiály odolné proti opotrebeniu. Chovanie sa materiálov pri zváraní. Plasty a drevo. Vlastnosti a možnosti využitia kompozitných materiálov, konštrukčnej keramiky, spekaných materiálov. Ostatné konštrukčné ocele, nástrojové ocele, liatiny. Zliatiny neželezných kovov Cu, Ni, Co, Al, Mg, Ti. Zliatiny nízkotaviteľných kovov. Povrchové vrstvy so špecifickými vlastnosťami. Obvyklé použitie konštrukčných materiálov pre typové strojové časti

  Tvorca: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
 • Klasifikácia materiálov a základy ich stavby, kryštalická stavba tuhých látok, difúzia v kovoch a zliatinách, kovové sústavy a druhy fáz, fázové premeny v kovových sústavách v tuhom stave, technológie tepelného spracovania kovov. Zliatiny železa s uhlíkom, ocele a liatiny a ich označovanie podľa STN a EU noriem. Fázové premeny a technológie tepelného spracovania ocelí. Neželezné kovové materiály, polyméry, keramika, kompozity, spekané materiály. Deformačné a lomové správanie materiálov. Korózia a degradácia materiálov. Hodnotenie štruktúry a vlastností kovov a zliatin.

  Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu
 • Trenie - Opotrebenie - Mazanie

  Samoprihlásenie sa do kurzu