Prehľad témy

 • Študijné zdroje a moduly aktivít

 • Téma 1

  Študijné materiály vkladané priamo v systéme MOODLE

  • Kniha
   Modul Kniha ponúka prehľadnú a jednoduchú prezentáciu výučbových materiálov. Kniha je členená do kapitol s dvoma úrovňami, jednotlivé stránky je možné editovať v zabudovanom HTML editore, alebo použiť vopred pripravené materiály v HTML.

   Vložené stránky sa potom zobrazujú tak, že v ľavom stĺpci je zobrazená navigácia po všetkých vložených stránkach (kapitolách a podkapitolách) a v pravom obsah každej stránky. Modul umožňuje vložiť do kurzu texty väčšieho rozsahu, rozdeliť ich na menšie celky (stránky) a súčasne zachovať celistvosť takto prezentovaného materiálu.


  • Vlož nadpis
   Nadpis je vhodné použiť najmä na pridanie komentára k niektorému typu zdroja tak, aby to používatelia videli hneď, bez toho, aby museli kliknúť na konkrétny zdroj. Je to vlastne určitým spôsobom publikovaný oznam alebo správa. Ak sa v nadpise použije čiara, vznikne vhodný optický oddeľovač jednotlivých časti v tematickom celku.

  • Vytvor textovú stránku
   Textová stránka je typ zdroja, do ktorého môže používateľ vkladať len čistý text (bez formátovania, ďalej bez obrázkov, odkazov alebo iných špeciálnych znakov). Je to vhodný typ zdroja pre ten typ študijného materiálu, ktorý je určený len na oboznámenie sa s obsahom textu, nie na vkladanie interaktívnych prvkov do nich.


  • Vytvor webovú stránku
   Web stránka je plnohodnotný hypertextový dokument, ktorý môže obsahovať formátovanie, obrázky, odkazy na iné stránky a podobne. Svojou veľkosťou je skôr vhodný na menšie zdroje informácií - normálna web stránka by svojim obsahom nemala presiahnuť jednu obrazovku počítača. V opačnom prípade je tu riziko, že si návštevníci stránky nevšimnú informácie uverejnené v jej dolnej časti. Ak je potrebné vložiť podstatne komplexnejší a rozsahom väčší zdroj, vhodnejšie je použiť napr. nástroj Kniha.

  • Študijné materiály vytvorené používateľom mimo systému MOODLE

   Odkaz na súbor alebo web stránku

   Pokiaľ chce učiteľ zverejniť vo svojom kurze materiály, ktoré si pripravil vopred, prenesie ich najskôr na server pomocou jednoduchého súborového manažéra a potom k nim vytvorí prostriedkami MOODLE odkaz uverejnený na stránke kurzu.
   Na domovskej stránke kurzu sa automaticky zobrazí odkaz na novovytvorený študijný materiál (Súbor alebo web stránku). Ikonky predstavujúce súbor sa rôznia podľa typu pripojeného súboru.

  • Preštudujte si aj tieto materiály:

  • Adresár
   Ide o hlavný adresára kurzu. Obsahuje podadresár so záložnými súbormi backupdata, kde sú uložené všetky súbory, ktoré prináležia ku kurzu - študijné materiály, prezentácie, ale aj súbory zadaní študentov, zálohy kurzu a podobne.
   Zoznam súborov je zobrazený v závislosti podľa roly aktuálneho používateľa. Kým učitelia vidia všetko, pomocní učitelia bez práv úpravovať nevidia adresár so zálohami (backupdata) ani adresár so súbormi jednotlivých používateľov (moddata).
   Zoznam súborov obsahuje meno, veľkosť, čas poslednej úpravy a prípadne možnosti práce s ním.
   Na každý zo súborov sa dá kliknúť a prehliadač si zvolí, akú akciu so súborom urobí. Štandardne je to alebo uloženie súboru na lokálny disk alebo jeho prezeranie priamo v prehliadači.

 • Téma 2

  Moduly aktivít

  Moduly aktivít v LMS Moodle predstavujú veľmi rozsiahlu tému. Systém obsahuje mnoho modulov aktivit, ktoré sú dodávané ako štandardná súčasť inštalácie MOODLE a mnohé moduly je možné doinštalovať naviac. Napriek tomu, že majú tvorcovia e-kurzov k dispozícii veľké množstvo funkcií, ktorými môžu podporovať individuálne štúdium, málokto využíva všetky ponúknuté možnosti. Preto sa zmienime iba o niekoľkých z nich, ktoré sú v MOODLE FEM tvorcami kurzov používané najčastejšie. Popis ďalších modulov nájde záujemca v ďalších online materiáloch na stránkach MOODLE FEM.
  Moduly aktivít je možné vybrať, ak je zapnutý režim upravovania, z roletkového menu Pridať aktivitu v každom bloku kurzu.


  Anketa
  Anketa je aktivita, ktorá umožňuje získať odpovede od účastníkov kurzu na zadanú otázku. Ide o typickú anketu, kedy je možné vybrať si jednu odpoveď na jednu otázku z viacerých možných. Výsledky ankety môžu byť tajné alebo verejné.

  POUŽITIE: Anketu je vhodné použiť napríklad pri prihlasovaní sa študentov na rôzne termíny (odovzdanie zadaní, opravný termín na zápočet ...), po nadefinovaní jednotlivých dátumov. Parameter Limit bude určovať maximálny počet prihlásených študentov na daný termín.


  • Chat
   Chat umožňuje účastníkom kurzu viesť prostredníctvom Internetu synchrónnu diskusiu v reálnom čase.je typom synchrónnej komunikácie, ktorá je založená na výmene krátkych textov. Účastníci píšu krátke správy do poľa pre zadávanie textu. Po odoslaní sú tieto viditeľné ostatným účastníkom chat-u s informáciou o tom, kto bol ich autorom. Viacerí autori môžu prispievať paralelne.

   POUŽITIE: Učiteľ môže zvoliť časy, kedy bude chatová miestnosť otvorená, čo potom slúži ako elektronický ekvivalent konzultačných hodín. Modul Chat je užitočný spôsob, ako môžu účastníci kurzu získať iný pohľad na seba navzájom ako aj na tému, o ktorej sa diskutuje.

  • Dotazník
   Dotazník umožňuje anonymnú spätnú väzbu od študenta k učiteľovi, anonymné vyjadrenie študentovho názoru.
   POUŽITIE: Umožňuje dozvedieť sa názor študentov na prístup vyučujúceho, kvalitu učeného textu či náročnosť testu.


  • Fórum
   Vo fórach najčastejšie prebíeha diskusia medzi účastníkmi kurzu. Fóra môžu byť usporiadané niekoľkými rôznymi spôsobmi a môžu zahŕňať hodnotenie príspevkov ostatnými účastníkmi kurzu či učiteľom. Príspevky je možné prehliadať v niekoľkých formátoch a je možné k nim pripojiť prílohu. Účastníci kurzu majú možnosť prihlásiť sa k odberu príspevkov fóra, kópia každého vloženého príspevku im v tom prípade bude zasielaná e-mailom. Učiteľ má možnosť vnútiť odoberanie príspevkov všetkým účastníkom.


  • Slovník
   Táto aktivita dovoľuje účastníkom vytvoriť a udržiavať zoznam definícií ako v slovníkoch. Položky sa dajú vyhľadávať a môžu byť automaticky linkované v texte.
 • Téma 4

  Ďalšie moduly aktivít - spätná väzba
  Test

  Táto aktivita dovoľuje učiteľovi vytvárať a nastavovať testy, ktoré môžu pozostávať z viacerých typov otázok. Otázky sú uložené v databáze a môžu byť použité v rozličných kurzoch. Sú dovolené viaceré pokusy na vypracovanie testu a každý z nich je zapamätaný.
  Testy môžu povoľovať viaceré pokusy. Každý z nich je oznámkovaný a učiteľ sa môže rozhodnúť, či ukázať správne odpovede alebo naznačiť, v čom bola odpoveď nesprávna.
  Na rozdiel od testov na papieri, ktoré je nutné manuálne hodnotiť, v elektronických testoch sa učiteľ môže koncentrovať na iné možnosti. Či už využiť test ako prostriedok na samovzdelávanie študentov tým, že im povolí vypracovať test viackrát, alebo ako stručné zopakovanie učiva, atď.

  Testy majú veľa rozličných nastavení, a teda je s nimi možné vykonať rozmanité pedagogické ciele. Zahŕňajú nielen rozličné typy otázok, ale aj náhodne generované otázky.

  Problématické miesta pri používani testov v praxi

  Čo sa stane, ak študent odošle test po časovom limite
  Odpovede študenta, ktorý odoslal test po časovom limite, sú uložené v databáze, ale študent za ne nedostane hodnotenie. Učiteľ si ich môže prezerať a manuálne im dať body. Alebo môže prestaviť čas odovzdávania a znovu nechať ohodnotiť test.

  Nie je možné pridať alebo odobrať otázky v teste.
  Príčinou je, že niektorý študent už urobil test. Najjednoduchšie v takom prípade je vymazať všetky pokusy.

  Odstránenie otázky z testu, ktorý už je študenti urobili.
  Najjednoduchšie v tomto prípade je nastaviť hodnotenie za danú otázku rovné nule.

  Potrebujeme test, ktorý nebude hodnotený.
  Najprv nastavíme hodnotenie za každú otázku a za celý test rovné nule. Potom v nastavení kurzu vypneme všetky zaškrtávacie políčka súvisiace s hodnotením.

  • Pedagogické východiská pre tvorbu testov

   Testovanie podporované počítačom má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je fakt, že učiteľ sa nemusí koncentrovať na namáhavé opravovanie testov, vylúčenie chýb pri ich spočítavaní a podobne. Na druhej strane, ak chce naozaj čo najviac využiť počítačovú podporu, často musí oželieť niektoré typy testovacích otázok, ktoré sú ťažko realizovateľné.

   Pre vybudovanie testov je potrebný určitý čas, znalosti a tiež aj skúsenosti z nesprávne navrhnutých testov v minulosti. K tvorbe testov a otázok existuje veľa študijnej literatúry. Niektoré body, ktoré je vhodné mať na mysli, sú:

   • Otázky by sa mali týkať cieľov, ktoré má kurz dosiahnuť.
   • Pre najdôležitejšie témy kurzu je vhodné mať viacero otázok, každú skúmajúcu rozličný aspekt danej témy.
   • Otázky by mali byť aj jednoduché aj zložitejšie.
   • V otázkach s viacerými odpoveďami by nesprávne odpovede mali byť logicky odvoditeľné z nejakého často nesprávneho predpokladu.
   • Počítačovo podporované testy by sa mali skôr zamerať na jednoduchšie, často opakované aktivity, napríklad krátke testy po ukončení každej kapitoly. Pri nich je možné napríklad povoliť test vypracovať iba raz, ale poskytnúť študentom podrobnú spätnú väzby v prípade, že otázky nezodpovedali správne. Alebo nechať študentov vypracovať test viackrát, pričom sa bude brať do úvahy najlepšie hodnotenie. Po vypracovaní viacerých takýchto testov sa vlastne študenti otázky naučia. Ak to skombinujeme s náhodnými otázkami v teste, vhodne nasmerujeme študentov k zdokonalení sa v nadej problematike.
   • Pred celkovým testom je vhodné vytvoriť sériu cvičných testov založených na nejakej podskupine skutočných otázok v teste. Takto sa študenti zoznámia s formátom celkového testu a nebudú mať pred ním strach.

   Bezpečnosť testov

   Je veľa stratégií, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti testov. Najjednoduchšie je mať študentov v počítačovom laboratóriu, kontrolovanom učiteľmi či kamerami. Avšak, ak študenti majú dovolené vypracovať test doma alebo kdekoľvek, môže sa stať, že ho vypracujú s kamarátom, alebo s učebnicou. Neexistuje žiadna dokonalá stratégia, ktorá by tomuto javu mohla zabrániť. Jednou z možností je nastaviť test, aby ho bolo možné urobiť iba raz v určitom malom časovom limite, pričom otázky budú vyberané náhodne z väčšej databázy.

 • Téma 5

  Modul Zadanie

  Aktivita zadanie umožňuje zadať úlohu, ktorú musia študenti vypracovať a následne v elektronickej forme odoslať učiteľovi. Úlohy je možné definovať priamo pri vytváraní Zadania alebo priložiť vo forme súboru (najčastejšie textového). Učiteľ môže vypracované úlohy ohodnotiť, prideliť študentovi body podľa zadefinovanej stupnice, prípadne pridať spätnú väzbu.

  • Toto zadanie žiada študenta vytvoriť text pomocou normálnych editovacích nástrojov. Učitelia ich hodnotia online a môžu do zadania vpisovať poznámky.


  • Študent môže nahrať jeden súbor. Napríklad textový, tabuľkový, alebo iný. Ak je potrebné viac súborov, dajú sa zozipovať a tak odovzdať.


  • Pokročilé prenášanie súborov dovoľuje študentovi a učiteľovi poslať jeden alebo viacero súborov. Učiteľ má možnosť vrátiť súbory študentovi na prepracovanie.

 • Téma 7

  TÉMA - práca s obrázkami logo
  Elearningové materiály je vhodné obhohatiť mimo iného obrázkami, ktoré je často potrebné upraviť do vhodného formátu a veľkosti. Veľmi vhodným nástrojom je Irfanview - malý, rýchly a výkonný prehliadač a editor obrázkov.

  Stiahnite si na svoj počítač program pre prácu s obrázkami IrfanView.