Na rozdiel o slovenčiny stojí pred nemeckým podstatným menom spravidla člen, a to určitý (der, die, das), alebo neurčitý (ein, eine, ein). Ak podstatné meno nemá pri sebe člen, hovoríme o tzv. nulovom člene.

Funkcie člena: slovotvorná,, gramatická a sémantická

Slovotvorná funkcia člena:

Pomocou člena možno z každého slova utvoriť podstatné meno (substantivizácia): das Rot, der Neue, die Wartenden, das Schreiben, das Ja. Člen signalizuje, že za ním nasleduje podstatné meno. Spolu tvoria tzv. menný (nominálny rámec): das empfohlene Buch; das von mir emfohlene Buch

Gramatická funkcia člena:

Člen pomáha vyjadrovať gramatické kategórie podstatného mena: rod (der Leiter – die Leiter), číslo (das Fenster – die Fenster), pád (die Mutter – der Mutter), i keď nie vždy jednoznačne: das Jahr (Nom.) – das Jahr (Akk.). Pády sa v nemčine vyjadrujú hlavne skloňovaním člena, resp. sprievodných zámen, pretože koncovky podstatných mien až na niekoľko výnimiek zanikli.

Sémantická funkcia člena:

Člen vyjadruje aj isté významové odtienky príslušného podstatného mena: vyjadruje, či sa podstatné meno používa vo všeobecnom alebo zvláštnom význame, či vyjadruje konkrétny, určitý jav, alebo neurčitý. Podľa toho stojí pred podstatným menom určitý člen, neurčitý člen (resp. zámeno), príp. sa člen v niektorých prípadoch vynecháva.

A. Určitý člen

- Určitý člen označuje osoby alebo veci známe z kontextu alebo zo situácie. Do slovenčiny sa väčšinou neprekladá. Ak, sa prekladá, tak ukazovacím zámenom ten, tá, to.

- Určitý člen stojí pred 3. stupňom prídavných mien, pokiaľ tam nie je privlastňovacie zámeno: der beste Sportler, das interessanteste Angebot, ale: mein schönstes Erlebnis;

- Určitý člen stojí pred radovou číslovkou: der 4. Mai, der erste Kunde;

- Mená krajín ženského a mužského rodu majú pri sebe určitý člen: die Schweiz, aus der Slowakei, der Iran, der Israel;

Mená miest a krajín stredného rodu a vlastné osobné mená sa spravidla používajú bez člena. Určitý člen dostávajú, ak je spojené s prívlastkom: das goldene Prag, der kleine Thomas;

- Určitý člen označuje objekty a javy, ktoré sú jedinečné: die Sonne, die Atmosphäre, der Nil, die Natur, die Europäische Union, die Leipziger Messe, das Kino Metropol, im Café Royal;

- Určitý člen sa používa u podstatných mien označujúcich nezameniteľnú časť, súčasť alebo skupinu väčšieho celku: die Bewohner Nitras, der Inhalt des Koffers , die Zähne, die Zunge, die Haare;

- Určitý člen stojí aj pred podstatnými menami vyjadrujúcich zovšeobecnenie, v ustálených väzbách: mit dem Auto fahren, die Grundschuele besuchen, ins Kino gehen, ins Bett gehen.

B. Neurčitý člen

- Neurčitý člen označuje osobu alebo vec dosiaľ adresátovi neznámu, nemenovanú, neurčenú. Do slovenčiny sa buď neprekladá, alebo prekladá neurčitými zámenami nejaký, akýsi, dáky.

- Neurčitý člen stojí pred podstatným menom v mennom prísudku (pokiaľ nevyjadruje povolanie, zamestnanie): Das ist ein Roman, ein interessanter Film; Sie ist noch ein Kind.

(Pri obyvateľských názvoch, príslušnosti k strane, politickej príslušnosti použitie určitého člena kolíše: Sie ist (eine) Ungarin, er ist (ein) Rumäne.)

C. Vynechávanie člena (nulový člen)

Nulový člen majú:

- Podstatné mená v množnom čísle, ktoré by mali v jednotnom čísle neurčitý člen: Sie kauft gern Kleider. Er liest gern Zeitungen und Zeitschriften. Kinder bedeuten Freude.

- Látkové mená v jednotnom čísle, ak sú chápané všeobecne, alebo ak pred nimi stojí údaj o množstve: Wir brauchen Zucker und Milch. Nikotin schadet der Gesundheit. Sie bestellen eine Tasse Kaffee und zwei Glas Bier.

- Podstatné mená v osloveniach a tituloch: Frau Professor!, Lieber Herr Wagner! Ich warte auf Fräulein Berger.

- Podstatné mená v pozdravoch a prianiach: Guten Morgen! Herzlichen Glückwunsch!

- Podstatné mená pri zvolaniach, výstrahách, poveloch: Hilfe! Feuer! Vorsicht! Hände hoch!

- Nápisy, adresy, inzeráty, telegramy: Ausgang. Eintritt verboten! Mechaniker gesucht.

Komme gleich.

- Vlastné mená osôb a zvierat: Anne ist nicht da. Rex hilft der Polizei.

- Podstatné mená označujúce, povolanie, funkciu, pôvod, národnosť, vyznanie po slovesách sein, bleiben, werden a po slovesách s als: Er ist Pilot. Sie ist Polin. Wer ist hier Raucher? Mein Freund ist Mohammedaner. Als Wirtschaftsminister ist er kompetent. ALE: Er ist ein guter Arzt. Sie ist eine populäre Sängerin.

- Pomenovania miest, obcí, krajín, svetadielov, ak sú stredného rodu a nemajú prívlastok:

Ich komme aus Europa. Wir fahren nach Italien. Sie lebt in London.

- Podstatné mená, po ktorých nasleduje bezprostredne základná číslovka: in Zimmer 9, auf Seite 20, auf Bahnsteig 3, Bild 1;

- Podstatné mená vyjadrujúce príslušnosť, súčasť, doplnok – po predložkách mit a ohne: ein Zimmer mit Balkon, ein Haus ohne Garten, ein Buch ohne Titel;

- Podstané mená v ustálených spojeniach, najmä v spojení s so slovesami heben, spielen, tanzen, üben, lernen, sprechen, ai. Urlaub / Geburtstag / Fieber haben, Hockey / Klavier spielen, Walzer tanzen, Grammatik üben, Musik hören, Deutsch sprechen, Mathe lernen;

- Člen nemajú podstatné mená, ak ich sprevádzajú zámená, číslovky, resp. iné slová, ktoré člen gramaticky nahradzujú: meine Mutter, dieses Spiel, alle Fragen, drei Freunde, jedes Kind, welcher Tag?

Posledná zmena: Saturday, 15 October 2011, 18:54