Význam trávnikov v životnom prostredí človeka. Funkcie trávnikov. Intenzívne a extenzívne trávniky. Biologická a ekologická charakteristika trávnikových tráv a ich použitie. Zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Hodnotenie kvality trávnikov.

Význam a postavenie krmovín v potravinovom reťazci – bioaktívne látky ovplyvňujúce kvalitu produktov využívaných vo výžive ľudí. Vplyv krmovín a ich nutričnej hodnoty na kvalitu mlieka, mliečnych výrobkov a mäsa. Využitie krmovín vo výžive ľudí – liečivé rastliny lúk, zdroj chlorofylu a i. Biologické a ekologické základy pestovania rastlín na kŕmne účely. Pestovanie a zhodnocovanie jednoročných a viacročných krmovín. Pratotechnické zásahy pri obhospodarovaní trávnych porastov. Modifikácia dietetických vlastností objemových krmív agrotechnikou. Konzervovanie objemových krmív.

Disciplína nadväzuje na všeobecné poznatky o morfologickej stavbe, biológii a ekológii tráv. Tieto rozvíja o poznanie vlastností trávnikových druhov a odrôd tráv a ďalších rastlín využiteľných v trávnikoch. Zaoberá sa problematikou vplyvu stanovištných podmienok a ďalších faktorov ovplyvňujúcich aktuálny stav trávnikov. Rozoberajú sa otázky zostavovania trávnikových miešaniek, zakladania, ošetrovania a regenerácie trávnikov.  Pozornosť sa venuje aj štúdiu problematiky okrasných, parkových, športových, rekreačných, pôdoochranných a ostatných trávnikov ako aj kvetnatých lúk od druhovej a odrodovej skladby cez spôsoby zakladania, úroveň a frekvenciu caespestechnických opatrení, po rozbor a hodnotenie kvality trávnikov. 

Produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov. Zloženie a štruktúra trávneho spoločenstva. Trávne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Obhospodarovanie trávnych porastov – výživa, obnova a prísev. Využívanie trávnych porastov – kosenie, pasenie.

Význam krmovinárstva z hľadiska produkčných a mimoprodukčných funkcií. Biologické a ekologické základy krmovinárstva. Praktické poznávanie druhov v demonštračnej záhrade SPU v Nitre. Pestovanie a zhodnocovanie viacročných krmovín z hľadiska úrod a kvality. Výber, pestovanie a využívanie jednoročných krmovín ako hlavných plodín a medziplodín. Zakladanie, pestovanie a využívanie ďatelinotrávnych miešaniek. Produkčný a mimoprodukčný význam trvalých trávnych porastov. Pratotechnické zásahy pri zlepšovaní trávnych porastov. Konzervovanie objemových krmív.