Kurz senzorickej analýzy potravín definuje požiadavky pre hodnotenie produktov pomocou ľudských zmyslov. V potrebnej miere definuje externé a interné faktory využitia ľudských zmyslov v hodnotení organoleptickej kvality.  Kurz vysvetľuje jednotlivé metodické prístupy ku kontrole a analýze kvality potravín a nezabúda ani na vyhodnotenie a interpretáciu výstupov pomocou štatistických metód - senzometrie. Kurz je ukončený samostatným projektom (PBL prístupom) v oblasti zmyslového hodnotenia. (Kurz vznikol ako sekundárny výstup projektu "Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky (KEGA 045SPU-4/2019)".