Cieľ predmetu: oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie a praxe podnikových financií, objasniť kategoriálny aparát a prispieť k výchove profesionálne zdatných manažérov v podniku.

Absolvent predmetu porozumie systému fungovania finančného trhu, organizovania trhu, obchodovania s cennými papiermi a špecifiká slovenského finančného trhu dané jeho vývojom a právnou úpravou. Získa prehľad o cenných papieroch a ich funkciách, členení finančného trhu ako aj vplyve makroekonomických veličín na ceny cenných papierov.

Students will acquire the categorical mechanism and understand the issues and relations of international financial management, can analyze the complicated financial relations in enterprises, learn to identify the possible formation of risks in the enterprise, design and implement management decisions in the financial business processes , will be able to respond correctly to the development of macro-and microeconomic environment and understand financial information and learn how to use them in decision-making process.

This course will offer materials to students from the subject: International finance.

The aim of the course is to acquire basic financial conceptual apparatus.

Kurz je vytvorený pre študentov tretieho ročníka, odbor: Účtovníctvo za účelom úložiska súborov a informácií z predmetu Bankové operácie.