Absolvent predmetu porozumie a bude vedieť vymedziť a charakterizovať základné problémy, ktoré musia exportéri a importéri riešiť v obchode s tovarmi aj v ostatných formách hospodárskej spolupráce so zahraničím. Dokáže aplikovať a objasniť poznatky o možnostiach, formách a podmienkach pre podnikanie na medzinárodných trhoch. Absolvent predmetu porozumie a bude vedieť vymedziť a charakterizovať špecifiká obchodovania na zahraničných trhoch s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami.


Študenti získajú poznatky z marketingu potravín, oboznámia sa s mikro a makroprostredím potravinárskych podnikov a obchodných reťazcov s potravinami, riadením a organizáciou marketingu v potravinárskych podnikoch a v podnikoch služieb, spotrebou a kvalitou potravín a vývojových trendov, MIS a marketingovým výskumom zameraným na trh potravín, spotrebiteľským správaním na trhu potravín, segmentáciou trhu, nástrojmi marketingového mixu - produktového, cenového, distribučného a komunikačného mixu, tvorbou marketingových stratégií a stratégiou vstupu potravinárskych podnikov a obchodných reťazcov na medzinárodné trhy potravín, marketingovým plánovaním a kontrolou, politikou kvality EÚ a SR, merchandisingom a franchisingom.


Obsahom predmetu je poukázať na jednotlivé formy obchodovania na medzinárodných trhoch, akými sú komerčné kompeznačné obchody, kooperačné kompenzačné obchody, ofsetové obchody, finančné zabezpečenie týchto obchodov pomocou klíringu, switche a swapových operácií. Osobitná pozornosť bude venovaná tendrovým obchodom, jeho jednotlivým fázam a tendrovým dokumentom, ako aj platobným a dodacím podmienkam uplatňovaných pri realizácii naznačených obchodných operácií.


Štúdium predmetu poskytuje základné poznatky z teórie marketingu s akcentom na využívanie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, riešenie otázok MIS a marketingového výskumu, tvorby marketingovej stratégie, marketingového plánovania a kontroly, ako i nových trendov v marketingu, praktickej aplikácie neuromarketingu a organizácie marketingovej činnosti podniku. 

Cieľom povinného predmetu je poskytnúť vedomosti o dôvodoch a možných rozsahoch internacionalizácie a úspešného pôsobenia v medzinárodnom prostredí.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlbšie informácie z marketingu so zreteľom na špecifiká agrárneho trhu. Oboznamuje s úlohou, významom a špecifikami agrárneho marketingu na slovenskom a európskom trhu. Absolvent predmetu porozumie základným teoretickým, metodologickým a pragmatickým prístupom k agrárnemu trhu a dokáže analyzovať a identifikovať základné problémy marketing rastlinnej a živočíšnej výroba a sektora potravinárstva.