Štúdium predmetu poskytuje základné poznatky z teórie marketingu s akcentom na využívanie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, riešenie otázok MIS a marketingového výskumu, tvorby marketingovej stratégie, marketingového plánovania a kontroly, ako i nových trendov v marketingu, praktickej aplikácie neuromarketingu a organizácie marketingovej činnosti podniku. 

Cieľom povinného predmetu je poskytnúť vedomosti o dôvodoch a možných rozsahoch internacionalizácie a úspešného pôsobenia v medzinárodnom prostredí.