Tento kurz je určený pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
Obsahová náplň kurzu je vytvorená vo forme zadaní, ktoré študenti počas zimného, resp. letného semestra vypracujú a odovzdajú vyučujúcemu pedagógovi.

Vážení a milí študenti! V tomto kurze nájdete potrebné podklady k e-cvičeniam z matematiky v letnom semestri.
Jadro učiva jednotlivých tematických celkov matematiky tvoria vybrané kapitoly z integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej, z lineárnej algebry a teórie pravdepodobnosti. Integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej: neurčitý integrál - substitučná metóda, metóda per partes, rozklad na parciálne zlomky, integrovanie goniometrických funkcií, určitý integrál - substitučná metóda, metóda per partes, výpočet obsahu rovinných útvarov, aplikácie v ekonómii, nevlastný integrál. Lineárna algebra: vektory, matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc. Úvod do teórie pravdepodobnosti.

Kurz je určený predovšetkým pre poslucháčov SPU v Nitre. Tvorili sme ho s podporou grantu KEGA 3/7382/09, ale aj naďalej je dopĺňaný novými súbormi a aktivitami. Obsahuje množstvo potrebných aj zaujímavých materiálov pre štúdium vybraných kapitol z lineárnej algebry.
Jadro učiva jednotlivých tematických celkov tvoria vybrané kapitoly z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej a funkcie dvoch reálnych premenných. Funkcia jednej reálnej premennej: elementárne funkcie, typy limít, priebeh funkcie, zisťovanie vlastností funkcií pomocou derivácie funkcie, použitie elementárnych funkcií pri modelovaní reálnych situácií, základné funkcie ekonomickej analýzy, L’Hospitalovo pravidlo. Funkcia dvoch reálnych premenných: parciálne derivácie, rovnica dotykovej roviny, lokálne extrémy a viazané extrémy funkcie, aplikované úlohy.
Kurz je určený predovšetkým pre poslucháčov FBP a FEŠRR SPU v Nitre. Tvorili sme ho s podporou grantu KEGA 3/7382/09, ale naďalej je dopĺňaný novými súbormi a aktivitami. Obsahuje množstvo potrebných aj zaujímavých materiálov pre štúdium vybraných kapitol z matematickej analýzy.

Tento kurz je určený pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Obsahová náplň kurzu je vytvorená vo forme zadaní, ktoré študenti počas zimného, resp. letného semestra vypracujú a odovzdajú vyučujúcemu pedagógovi.

Kurz je určený predovšetkým pre poslucháčov FBP a FEŠRR SPU v Nitre. Tvoril sa s podporou grantu KEGA 3/7382/09, ale naďalej je dopĺňaný novými materiálmi a aj študenti FEM tu nájdu množstvo tematických celkov vhodných pre ich matematickú prípravu.

Kurz je vytvorený pre študentov FEŠRR, ktorí študujú predmet Matematika v anglickom jazyku.