This course is focused on the support of teaching of subject "CAD design in landscape engineering".

In this course are solved the tasks and exercises in the landscape engineering and its practical application with the use of AutoCAD software.

Kurz je zameraný na podporu výučby predmetu "CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve".

V rámci kurzu budú riešené úlohy a poskytnuté komentáre k úlohám bežne sa vyskytujúcich v praktickej sfére krajinného inžinierstva riešené v prostredí programu AutoCAD.