Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií. Zavádzanie nástrojov ako manažérske systémy, environmentálne označenie výrobkov a overovane environmentálnych technológií zároveň zohráva významnú úlohu k postupnému prechodu na zelené hospodárstvo založenom na efektívnom využívaní zdrojov, nízkouhlíkových technológiách a ekoinováciách. 

Environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14 001 patrí medzi dôležité manažérske nástroje. EMS sa skladá z určitého počtu navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňujú organizácii analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a kontrolou. Význam EMS je v tom, že umožňuje riadiť environmentálne problémy v podniku plánovaným a systematickým spôsobom a pomocou neho identifikovať cesty k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho podnikového správania. EMS je vhodný pre všetky typy organizácií bez rozdielu ich veľkosti, aktivít, ktoré v nich prebiehajú alebo či patria do verejného alebo súkromného sektora. Snahou environmentálneho manažmentu je nájsť riešenie ako riadiť podnikové aktivity, tak, aby nespôsobovali degradáciu životného prostredia. Cieľavedomým zlepšovaním jednotlivých procesov a aktivít, môže podnik prispievať nielen k lepšiemu životnému prostrediu, ale súčasne aj k znižovaniu svojich podnikových nákladov (znižovaním množstva odpadov, spotrebou energií, vody a plynu alebo vypúšťaných emisií), čo sa mu pozitívne odrazí na jeho zisku. EMS sa navzájom od seba líšia, keďže každá organizácia má vypracovaný svoj vlastný systém a programy zamerané na ciele vymedzené environmentálnou politikou podniku.