Cieľ kurzu:

Cieľom elektronického vzdelávacieho kurzu počítačovej bezpečnosti určeného pre používateľov - "laikov" zariadení IKT (PC, notebookov, mobilov a pod.) je oboznámiť ich s potenciálnymi nástrahami a hrozbami informačných systémov, ktoré ich môžu pri práci na PC stretnúť, tak aby boli na tieto hrozby pripravení, naučiť ich správnym návykom a postupom, upozorniť ich na nesprávne a zakázané činnosti.

čo ako používatelia môžu,

čo ako užívatelia musia

čo ako užívatelia naopak nesmú

 

Zároveň si účastníci kurzu budú mať možnosť získané vedomosti overiť formou krátkeho testu na záver kurzu . 

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základmi programovania, vývoja algoritmov a základných dátových štruktúr. Absolvent kurzu porozumie základom algoritmizácie úloh, programovania a dátových štruktúr. Dokáže riešiť základné numerické a logické algoritmy a dokáže aplikovať poznatky zo štrukturovaného a vizuálneho programovania. 
Je schopný analyzovať algoritmický problém a identifikovať vhodné programátorské techniky pre jeho vyriešenie.

Zbierka úloh z problematiky databázových systémov slúži ako doplnkový študijný materiál k predmetu Informačné a databázové systémy. Je zameraná na prehĺbenie poznatkov z teórie relačných databázových systémov a ich aplikáciu v riešených príkladoch. Súčasťou sú aj kontrolné otázky na overenie získaných poznatkov.