Klasifikácia materiálov a základy ich stavby, kryštalická stavba tuhých látok, difúzia v kovoch a zliatinách, kovové sústavy a druhy fáz, fázové premeny v kovových sústavách v tuhom stave, technológie tepelného spracovania kovov. Zliatiny železa s uhlíkom, ocele a liatiny a ich označovanie podľa STN a EU noriem. Fázové premeny a technológie tepelného spracovania ocelí. Neželezné kovové materiály, polyméry, keramika, kompozity, spekané materiály. Deformačné a lomové správanie materiálov. Korózia a degradácia materiálov. Hodnotenie štruktúry a vlastností kovov a zliatin