Navrhovanie špecifických spôsobov použitia rastlín v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Výber rastlín pre špecifické účely použitia. Využívanie rýchlorastúcich drevín, pokryvných bylín a drevín, strešné záhrady, mobilná zeleň, vertikálne steny. Vytváranie technických podmienok pre existenciu rastlín v antropicky silne zaťaženom urbánnom prostredí.

Designing of specific styles for herbs plants and woody plants in landscape architecture. The choice of plants for the specific purpose of use: fast-growing trees and shrubs, cover soil herbs and shrubs, roof gardens, plants for public spaces (urban planter), vertical walls. Creating the technical conditions for the existence of the plants in anthropogenic and heavily loaded, in urban environment.