Východiská pre voľbu konštrukčného materiálu. Deformačné správanie sa kovov a ich zliatin. Poškodenie materiálov lomom. Korózia a korózii vzdorné a žiaruvzdorné ocele a zliatiny. Žiarupevnosť, žiarupevné ocele a zliatiny. Materiály odolné proti opotrebeniu. Chovanie sa materiálov pri zváraní. Plasty a drevo. Vlastnosti a možnosti využitia kompozitných materiálov, konštrukčnej keramiky, spekaných materiálov. Ostatné konštrukčné ocele, nástrojové ocele, liatiny. Zliatiny neželezných kovov Cu, Ni, Co, Al, Mg, Ti. Zliatiny nízkotaviteľných kovov. Povrchové vrstvy so špecifickými vlastnosťami. Obvyklé použitie konštrukčných materiálov pre typové strojové časti

Tvorca: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.