Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlbšie informácie z marketingu so zreteľom na špecifiká agrárneho trhu. Oboznamuje s úlohou, významom a špecifikami agrárneho marketingu na slovenskom a európskom trhu. Absolvent predmetu porozumie základným teoretickým, metodologickým a pragmatickým prístupom k agrárnemu trhu a dokáže analyzovať a identifikovať základné problémy marketing rastlinnej a živočíšnej výroba a sektora potravinárstva.