Štúdium predmetu poskytuje základné poznatky z teórie marketingu s akcentom na využívanie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, riešenie otázok MIS a marketingového výskumu, tvorby marketingovej stratégie, marketingového plánovania a kontroly, ako i nových trendov v marketingu, praktickej aplikácie neuromarketingu a organizácie marketingovej činnosti podniku.