Obsahom predmetu je poukázať na jednotlivé formy obchodovania na medzinárodných trhoch, akými sú komerčné kompeznačné obchody, kooperačné kompenzačné obchody, ofsetové obchody, finančné zabezpečenie týchto obchodov pomocou klíringu, switche a swapových operácií. Osobitná pozornosť bude venovaná tendrovým obchodom, jeho jednotlivým fázam a tendrovým dokumentom, ako aj platobným a dodacím podmienkam uplatňovaných pri realizácii naznačených obchodných operácií.