Študenti získajú poznatky z marketingu potravín, oboznámia sa s mikro a makroprostredím potravinárskych podnikov a obchodných reťazcov s potravinami, riadením a organizáciou marketingu v potravinárskych podnikoch a v podnikoch služieb, spotrebou a kvalitou potravín a vývojových trendov, MIS a marketingovým výskumom zameraným na trh potravín, spotrebiteľským správaním na trhu potravín, segmentáciou trhu, nástrojmi marketingového mixu - produktového, cenového, distribučného a komunikačného mixu, tvorbou marketingových stratégií a stratégiou vstupu potravinárskych podnikov a obchodných reťazcov na medzinárodné trhy potravín, marketingovým plánovaním a kontrolou, politikou kvality EÚ a SR, merchandisingom a franchisingom.