Absolvent predmetu porozumie a bude vedieť vymedziť a charakterizovať základné problémy, ktoré musia exportéri a importéri riešiť v obchode s tovarmi aj v ostatných formách hospodárskej spolupráce so zahraničím. Dokáže aplikovať a objasniť poznatky o možnostiach, formách a podmienkach pre podnikanie na medzinárodných trhoch. Absolvent predmetu porozumie a bude vedieť vymedziť a charakterizovať špecifiká obchodovania na zahraničných trhoch s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami.