Prehľad témy

 • Všeobecné

  VÍŤAZI SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ KURZ NA SPU V NITRE


  Riešitelia projektu KEGA 005SPU-4/2014 Vytvorenie celouniverzitného vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre vyhlasujú víťazov súťaže o najlepší elektronický kurz vytvorený v LMS Moodle (moodle.uniag.sk).

  Súťaž bola vyhlásená s podporou vedenia SPU v Nitre a pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

  Najlepšie kurzy boli finančne ocenené.

   

  Víťazi súťaže

  Dňa 22. novembra 2016 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľhonospodárskej univerzity v Nitre konal Celoškolský seminár k E-vzdelávaniu na SPU v Nitre, v rámci ktorého prebehla aj súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre. Do súťaže bolo v dvoch kategóriách prihlásených 7 kurzov, ktoré boli posudzované najprv anonymne tromi nezávislými recenzentami doc. RNDr. Petrou Poulovou, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, Ing. Annou Ondrejkovou z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Jurajom Fabušom zo Žilinskej univerzity v Žiline. Na seminári predstavili súťažiaci svoje kurzy odbornej porote, zloženej zo zástupcov fakúlt SPU v Nitre a doc. Poulovej a Ing. Ondrejkovej. Víťazmi v dvoch súťažných kategóriach sa stali:

  Kategória Kompletný kurz (pre dištančnú formu štúdia, resp. samoštúdium)

  1. miesto – Ing. Dagmar Hillová, PhD. z FZKI
  2. miesto – Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z FZKI

   Kategória Podpora dennej formy štúdia

  1. miesto – Ing. Dagmar Hillová, PhD. z FZKI
  2. miesto – RNDr. Janka Drábeková, PhD. z FEM
  3. miesto – doc. Ing. Marek Živčák, PhD. z FAPZ

   Víťazom blahoželáme!

  ZBORNÍK zo seminára E-vzdelávanie na SPU v Nitre (ISBN 978-80-552-1620-1)