Topic outline

 • Študijné zdroje a moduly aktivít

 • Topic 1

  Študijné materiály vkladané priamo v systéme MOODLE

 • Topic 2

  Moduly aktivít

  Moduly aktivít v LMS Moodle predstavujú veľmi rozsiahlu tému. Systém obsahuje mnoho modulov aktivit, ktoré sú dodávané ako štandardná súčasť inštalácie MOODLE a mnohé moduly je možné doinštalovať naviac. Napriek tomu, že majú tvorcovia e-kurzov k dispozícii veľké množstvo funkcií, ktorými môžu podporovať individuálne štúdium, málokto využíva všetky ponúknuté možnosti. Preto sa zmienime iba o niekoľkých z nich, ktoré sú v MOODLE FEM tvorcami kurzov používané najčastejšie. Popis ďalších modulov nájde záujemca v ďalších online materiáloch na stránkach MOODLE FEM.
  Moduly aktivít je možné vybrať, ak je zapnutý režim upravovania, z roletkového menu Pridať aktivitu v každom bloku kurzu.


  Anketa
  Anketa je aktivita, ktorá umožňuje získať odpovede od účastníkov kurzu na zadanú otázku. Ide o typickú anketu, kedy je možné vybrať si jednu odpoveď na jednu otázku z viacerých možných. Výsledky ankety môžu byť tajné alebo verejné.

  POUŽITIE: Anketu je vhodné použiť napríklad pri prihlasovaní sa študentov na rôzne termíny (odovzdanie zadaní, opravný termín na zápočet ...), po nadefinovaní jednotlivých dátumov. Parameter Limit bude určovať maximálny počet prihlásených študentov na daný termín.

 • Topic 3

  Highlighted
  Úloha:

  Vytvorte v ďalšom tématickom bloku (ak už nemáte k dispozícii voľný blok, pridajte si ďalší v Nastaveniach kurzu) učebný materiál Kniha, ktorý bude mať dve kapitoly a každá z nich bude mať dve podkapitoly. Naplňte ich dlhším textom, ktorý zarovnajte na obe strany, v texte použite odkazy a vložte obrázky. Dôležité slová vyznačte tučným a šikmým písmom.

  V Zhrnutí tohto bloku napíšte študentom dôležité informácie:
  Čo sa naučíte:
  Koľko času na to budete potrebovať:

  Tieto informácie oddelte čiarou od Knihy.

  Pod Knihu vložte fórum Diskutujme k teme ... a vložte do fóra prvý príspevok, v ktorom napíšete pár slov študentom.


 • Topic 4

  Ďalšie moduly aktivít - spätná väzba
  Test

  Táto aktivita dovoľuje učiteľovi vytvárať a nastavovať testy, ktoré môžu pozostávať z viacerých typov otázok. Otázky sú uložené v databáze a môžu byť použité v rozličných kurzoch. Sú dovolené viaceré pokusy na vypracovanie testu a každý z nich je zapamätaný.
  Testy môžu povoľovať viaceré pokusy. Každý z nich je oznámkovaný a učiteľ sa môže rozhodnúť, či ukázať správne odpovede alebo naznačiť, v čom bola odpoveď nesprávna.
  Na rozdiel od testov na papieri, ktoré je nutné manuálne hodnotiť, v elektronických testoch sa učiteľ môže koncentrovať na iné možnosti. Či už využiť test ako prostriedok na samovzdelávanie študentov tým, že im povolí vypracovať test viackrát, alebo ako stručné zopakovanie učiva, atď.

  Testy majú veľa rozličných nastavení, a teda je s nimi možné vykonať rozmanité pedagogické ciele. Zahŕňajú nielen rozličné typy otázok, ale aj náhodne generované otázky.

  Problématické miesta pri používani testov v praxi

  Čo sa stane, ak študent odošle test po časovom limite
  Odpovede študenta, ktorý odoslal test po časovom limite, sú uložené v databáze, ale študent za ne nedostane hodnotenie. Učiteľ si ich môže prezerať a manuálne im dať body. Alebo môže prestaviť čas odovzdávania a znovu nechať ohodnotiť test.

  Nie je možné pridať alebo odobrať otázky v teste.
  Príčinou je, že niektorý študent už urobil test. Najjednoduchšie v takom prípade je vymazať všetky pokusy.

  Odstránenie otázky z testu, ktorý už je študenti urobili.
  Najjednoduchšie v tomto prípade je nastaviť hodnotenie za danú otázku rovné nule.

  Potrebujeme test, ktorý nebude hodnotený.
  Najprv nastavíme hodnotenie za každú otázku a za celý test rovné nule. Potom v nastavení kurzu vypneme všetky zaškrtávacie políčka súvisiace s hodnotením.

 • Topic 5

  Modul Zadanie

  Aktivita zadanie umožňuje zadať úlohu, ktorú musia študenti vypracovať a následne v elektronickej forme odoslať učiteľovi. Úlohy je možné definovať priamo pri vytváraní Zadania alebo priložiť vo forme súboru (najčastejšie textového). Učiteľ môže vypracované úlohy ohodnotiť, prideliť študentovi body podľa zadefinovanej stupnice, prípadne pridať spätnú väzbu.

 • Topic 6

  Úloha

  V tématickej sekcii svojho kurzu, v ktorej ste včera vytvorili Knihu a Diskusne fórum, vytvorte autotest, v ktorom vytvorite 3 typy otázok.
  Otázky oživte aj obrázkami, ako to bolo predvedené predtým.

  Do svojho kurzu zapíšte 3 študentov DemoXX, ktorí test absolvujú a pozrite si vyhodnotenie.

  Vložte aj ľubovoľný typ zadania a vyskušajte si ho na uvedených študentoch.


 • Topic 7

  TÉMA - práca s obrázkami logo
  Elearningové materiály je vhodné obhohatiť mimo iného obrázkami, ktoré je často potrebné upraviť do vhodného formátu a veľkosti. Veľmi vhodným nástrojom je Irfanview - malý, rýchly a výkonný prehliadač a editor obrázkov.

  Stiahnite si na svoj počítač program pre prácu s obrázkami IrfanView.
 • Topic 8

  Úloha
  POSLEDNÝ TÉMATICKÝ BLOK

  Do posledného tématického bloku vložte podľa svojich možností a predstáv učebný blok pre študentov, inšpirujte sa aj metodickými pokynmi spracovanymi v kurze vygenerovanom zo šablóny pre tématický blok.
  Ako študijné zdroje vytvorte knihu a webstránku. Z ďalšich aktivít vyberte aktivitu, ktorá je vám najviac sympatická. Z aktivít pre spätnú väzbu vložte test, alebo aspon zadanie Preneste jeden subor.
  Nezabudnite kvôli prehľadnosti oddelovať jednotlivé časti tématického bloku pomocou Nadpisu (informačné texty, čiara).
  Skrátka sa s tým pohrajte usmievavý.

  Ak budete tento blok prezentovať aj ostatným, nechajte ho ako jediný zobrazený, ostatné tématické bloky skryte.