Topic outline

 • Sprievodca samoštúdiom

  Vážení študenti, dovoľte mi, aby som Vám v krátkosti touto cestou predstavil zameranie predmetu Informačné zdroje v biológii a potravinárstve.  Cieľom tohto predmetu je odovzdať študentovi základné informácie a zručnosti, ako sa orientovať v ''sfére" vedeckého publikovania, so zameraním na vyhľadávanie odbornej informácie. Úspešný absolvent získava vedomosti a rutinné návyky, ktoré vie v praxi aplikovať pri riešení rôznych úloh počas vysokoškolského štúdia, no v neposlednom rade pri riešení Bakalárskych a Diplomových prác. V pripojenej prezentácii sa nachádzajú informácie s praktickými ukážkami využívania dostupných databáz - zdrojov vedeckej informácie. Na jednotlivých snímkach prezentácie sú chronologicky zoradené informácie, ktoré vychádzajú zo sylabov predmetu Informačné zdroje v biológii a potravinárstva. Tie vedú k pochopeniu a nadobudnutiu potrebných zručností nevyhnutných pre samostatnú činnosť študenta nielen v procese riešenia,  ale aj písania záverečných prác. S priateľským pozdravom autor prezentácie - Jozef Čurlej. Doplnkové informácie k predmetu sú voľne dostupné v podobe elektronických skrípt v autorskom kolektíve Čurlej - Bellérová na nasledovnom odkaze: http://www.slpk.sk/eldo/2014/9788055211954.pdf


  Sylabus predmetu

  Úvod - poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, úvod do predmetu vrátane oboznámenia študentov o priebehu cvičení a ukončenia predmetu, základné pojmy, informačná gramotnosť, dokumenty, informačné zdroje, rešerš, informačné systémy. Vyhľadávanie relevantných informácií - Booleovské operátory a ich použitie, vyhľadávače vedeckých informácii, knižničné katalógy a databázy, digitálne knižnice, portály, rešeršovanie. Voľný web - voľne dostupné informačné zdroje. Rozšírené možnosti vyhľadávania pomocou prehľadávača Google + Google Scholar. Špičkové informačné zdroje v biológii a potravinárstve. Možnosti využitia bibliografických a plno-textových zdrojov dostupných zamestnancom a študentom SPU v Nitre - Springer LINK, ProQuest, Current Content Connect, Web of Science. Databáza PubMed. Publikačná a "internetová etika" - autorské právo, citovanie, parafrázovanie.


  Vyučujúci

  Ing. Jozef Čurlej, PhD.


  Spolupráca pri výučbe predmetu

  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

  Mgr. Beáta Bellérová,PhD.

 • Cvičenia