Topic outline

 • O kurze

  Tento MOODLE kurz je zameraný na využívanie programu AutoCAD pre bežné úlohy v krajinnom inžinierstve


  Pozostáva z textov, videí a potrebných súborov pre tréning postupov a úloh, ktoré sú v kurze riešené.

  Primárne je kurz určený pre študentov predmetu "CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve", ale využitie nájde aj medzi ostatnými užívateľmi, ktorí tento program používajú v praxi najmä v oblasti krajinného inžinierstva alebo v odvetviach stavebníctva.


  Tento kurz bol vypracovaný na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre s finančnou podporou grantu KEGA "007SPU-4/2016 CAD pre Krajinné Inžinierstvo", ktorý bol realizovaný v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  • Jednotky výkresu a systém S-JTSK

   Program AutoCAD a práca v ňom vyžaduje správne nastavenie a používanie jednotiek. Úprava jednotiek umožňuje nastavenie jednotiek dĺžkových, uhlových a osvetlenia a takisto umožńuje nastavenie jednotiek vkladaných objektov.

   Pri riešení úloh krajinného inžinierstva je nutné korektne pracovať so súradnicovým systémom S-JTSK, nakoľko riešená projektová dokumentácia, resp. jej časti vyžadujú následné geodetické vytýčenie v teréne, alebo naopak, zapracovanie geodetického zamerania a jehio použitia pre potreby vypracovania projektu.

  • Externé referencie

   Používanie viacerých výkresov, ako aj využívanie podkladov iných dátových formátov (rastrové zobrazenia, podklady v *.dgn formáte a iné) v rámci jestvujúcej kresby, je možné riešiť použitím externých referencií z rôznych typov súborov (DWG, DWF, Rastrová grafika, PDF, mračná bodov, DGN).

  • Práca s blokmi

   Bloky v programe AutoCAD sú tvorené zoskupením viacerých entít pre uľahčenie práce s viacnásobne sa opakujúcimi objektmi v použitom výkrese. Blok je definovaný týmito objektmi a vložený podľa potreby viacnásobne vo výkrese. Výhodou je najmä možnosť zmeny všetkých vložených blokov v danom výkrese vďaka zmene definície bloku – táto zmena sa následne prejaví v každej kópii tohto bloku v danom výkrese. 

  • Hladiny

   Hladiny slúžia k lepšej organizácii výkresu vďaka tomu, že jednotlivé objekty môžeme zaradiť do príslušnej hladiny, a tak meniť parametre týchto objektov pomocou zmien vykonaných v príslušných hladinách.

  • Tabuľky

   Základy práce s tabuľkami v programe AutoCAD. Popísaný je postup pre tvorbu vlastného štýlu tabuliek, ako aj možnosti tvorby a úpravy tabuliek a používanie vzorcov v nich.

  • Polia

   Pole (angl. „Field“) predstavuje textový alebo numerický údaj, ktorý sa mení takmer automaticky v závislosti k parametru, ktorý mu bol určený. Môžeme tak do textu (odstavcového alebo jednoriadkového), kóty, tabuľky alebo atribútu vkladať napríklad textový údaj o dátume alebo čase posledného uloženia výkresu, aktuálny dátum, názov počítača, z ktorého bola vykonaná posledná zmena výkresu, ako aj parametre, resp. vlastnosti vybraného objektu – polomer kružnice, dĺžka čiary, názov bloku, hodnotu atribútu a iné. Výhodou použitia poľa oproti obyčajnému textovému údaju spočíva v obnovení, resp. aktualizácii hodnoty poľa po zmene daného parametra – ak sa zmení dĺžka čiary alebo ak sa zmení dátum a čas posledného uloženia výkresu, tento údaj nie je nutné ručne zmeniť a prepísať, ale zmena textu prebehne v závislosti od nastavenia programu.

  • Možnosti prepojenia CAD a MS Excel

   V závislosti od požiadaviek na projektovú dokumentáciu sa často stretávame s nutnosťou využívať a prepájať údaje z prostredia CAD s údajmi reprezentovanými tabuľkovým zápisom – či už hovoríme o údajoch delených čiarkou (comma separated values súbory *.csv), textovými súbormi alebo súbormi pre prácu v programe MS Excel (*.xls, resp. *.xlsx). Môže sa jednať o export údajov z CAD do tabuľkového súboru alebo naopak, import tabuľkových údajov do CAD. V prostredí programu AutoCAD je možné obe tieto úlohy riešiť s využitím vhodných nástrojov integrovaných priamo v programe.

  • Možnosti prepojenia CAD a GIS

   Projektantské úlohy v oblasti krajinného inžinierstva sú vo veľkej miere vztiahnuté k využívaniu, resp. nutnosti znalosti geografickej polohy – či už sa jedná o trasu navrhovaného potrubia vodovodu, vytýčenie hraníc pozemkov, tvorbu profilov terénu alebo zapracovanie polohopisu a výškopisu do projektu. S rozširovaním využitia geografických informačných systémov (GIS) preto vzniká stále širšie pole možností pre kombináciu týchto dvoch systémov s využívaním výhod, údajov a nástrojov z oboch sfér. Je nutné si však uvedomiť, že využívanie oboch systémov je založené na rôznych princípoch a  štruktúrach údajov, ktorých poznanie vedie k efektívnejšiemu a presnejšiemu spracovaniu projektantských úloh.

  • Pokročilé možnosti tlače

   Samostatný hárok výkresu – Layout, reprezentuje jeden list papiera s možnosťou viacerých nastavení (veľkosť a orientácia výkresu, tlačové štýly, tlačené objekty, atď.). Jeden súbor môže mať maximálne 255 layoutov, pričom nastavenie každého z nich môže byť nezávislé na ostatných. Vďaka tomu je možné vytvárať layouty v rôznych rozmeroch, orientáciách, tlačených na rôznych tlačiarňach a podobne. 

  • Tvorba skriptov

   Skript je textový súbor obsahujúci záznam, resp. následnosť úloh a použitých hodnôt, ktoré sa vykonajú v poradí, v akom sú v tomto súbore zapísané. Súbor skriptu je možné vytvoriť z textového súboru *.txt na *.scr premenovaním, resp. zmenou prípony. Obsah súboru tvorí text obsahujúci príkazy a zadávané hodnoty tak, ako by boli zadané do príkazového riadku.